Kursuse eesmärk:
Programmis osalejad on saanud elumuutva kogemuse, teadmised ning oskused eestvedamisest ja juhtimisest.

Sihtrühm:

Kursuse läbivad edukalt vaid tudengid, kes tahavad tõeliselt saada juhtideks ning eestvedajateks.

Kursusel osalejad omandavad oskused ja teadmised (kogemuse):

 • kuidas organisatsiooni arengut visiooneerida ja joondada nii, et see kõiki ettevõttes inspireeriks
 • kuidas hinnata organisatsiooni võimekust ellu viia visioon ning mis siin on suurimaks takistuseks:
  • hoiakud
  • strateegiline mõtlemine (Strategy Thinkiking)
  • elluviimine (Execution Planning)
 • kuidas seada fookus organisatsiooni suurima arengutakistuse eemaldamiseks ning see agiilset 90 päevaga ellu viia.
Õppetöö vorm:
 • iga programmis osaleja töötab iseseisvalt ühe ettevõttega;
 • juhendmaterjalid on kättesaadavad Empowermendi kodulehelt (www.empowerment.ee);
 • osalejad üksteise toetamiseks moodustavad 4 – 5 liikmelised meeskonnad, kes iga nädala kohtuvad 1/2 tunniseks pit stop’ks
  • iganädalaselt iga osaleja hindab oma kindlustunnet 10 palli skaalal, et ettevõtja, kellega ta koostööd teeb hindab koostöö väärtust kõrgemalt kui 9 punkti 10-st. Nii individuaalne, kui meeskonna koond kindlustunne kajastatakse Empowermendi poolt pakutaval tulemustablool, mis on kõikidele programmis osalejatele nähtav.
  • meeskonna kelle klienditagasiside hinne on kõrgeim paneb Empowerment välja väärilise eriauhinna.
 • tudengi programmis läbimise edukust hindab klient ettevõtte juht 10 palli skaalal.
Ajakava:
 • 30.03.2023 – Programmi KickOff – Maris tutvustab osalejatele programmi eesmärki, töökorraldust ning hindamiskriteeriume
 • 14.04.2023 – programmis osalejad on leidnud endale ettevõtte kellega koostööd tegema hakatakse. Empowerment pöördub oma kliendibaasi poole ja vajadusel aitame leida osalejatele ambitsioonikaid ettevõtteid
 • 27.04.2023 – loeng “Reboot”, kuidas organisatsioonis kävitada arengule suunatud tõukurid, mis loovad aluse kiireks ja jätkusuutlikuks kasvuks”
 • 11.05.2023 – Seminarid “Bootcamp” – kuidas viia läbi ettevõtte juhtmeeskonnaga töötuba, mille käigus töötatakse välja ja rakendatakse rituaalid, mis tagavad arengutõkke eemaldamise ehk annab tõuke kiireks arenguks.
 • 25.05.2023 – Retrsospektiiv ja väike õlu. Vahetame kogemusi ja premeerime parimaid. Teretulnud on ka programmis osalevad ettevõtjad. Toetab Lehe Pruulikoda.

Kogemuste ja oskuste omandamiseks vajalikud tegevused:

 1. Vali Unistuste ettevõtte, kellega soovid koostööd teha. Kui sa ise ei suuda sobivat ettevõtet leida pöördu Marise poole. Palun registreeri ettevõte
 2. Lepi juhiga kokku 1 tunnine intervjuu aeg. Intervjuu küsimustik.
 3. Lepi juhiga kokku 2 tunnine kohtumine täitmaks ära One Page Strategy Plan. Juhend ja OPSP vorm
 4. Lepi juhiga kokku 2 tunnine töötuba ettevõtte juhtmeeskonnaga
  1. Tutvustage juhiga juhtmeeskonnale koostaud OPSP-d
  2. Hinda juhtmeeskonna potentsiaali saavutada ettevõtte eesmärk. Power Score iatab väljaselgitada, mis on suurima arengutõkke. PoWerScore testi juhend
  3. Koostage vastavuses OKR (Objective and Key Result) metoodikale 60 päeva plaan, suurima taksituse eemaldamiseks. Juhend
  4. Leppige kokku iganädalased rituaalid, läbi mille meeskond tagab, et plaan saab reaaluseks. Juhend.
 5. Küsi juhilt tagasisidet
  1. Juhi hinnang koostöö väärtusele 10 punkti skaalal
  2. Mis koostöös läks hästi ning millega ta plaanib jätkata
  3. Mida on vaja teha teisiti, et sellisest koostöös sünniks suurem väärtus
  4. Millises ulatuses ja milla on plaan juhil sind kaasata oma ettevõtte arendamisse.